Πληροφορίες για εμάς

Τηλέφωνο: 210 3237450-1

Φαξ: 210 3237453

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: ma-rs@ma-rs.gr

Η εταιρεία συνεργάζεται με σειρά εξειδικευμένων Συμβούλων Επιχειρήσεων και Ερευνητών κατάλληλους για τα έργα και τις υπηρεσίες που της ανατίθενται.

Επικοινωνήστε μαζί μας για να γνωρίσετε το προσωπικό και τους συνεργάτες μας και να αναζητήσετε λύση στο εξειδικευμένο πρόβλημα που αντιμετωπίζετε.

 

Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις

 

2013 

2014

2015

2016